Exekuční činnost

1. Obecně

Soudní exekutor v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů. Těmito exekučními tituly zákon rozumí:

 • vykonatelná rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz),
 • vykonatelné rozhodčí nálezy,
 • exekutorské a notářské zápisy obsahující svolení k vykonatelnosti,
 • rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy.

Obecně může soudní exekutor provádět exekuci k vymožení peněžitého a nepeněžitého plnění. Exekuci k vymožení peněžitého plnění může soudní exekutor provést následujícími způsoby:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázáním pohledávky z účtu povinného,
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky,
 • postižením majetkových práv povinného,
 • prodejem movitých a nemovitých věcí,
 • postižením podniku,
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech,
 • správou nemovitosti,
 • pozastavením řidičského oprávnění (pouze v případě vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě)

Exekuci k vymožení nepeněžitého plnění může soudní exekutor provést následujícími způsoby (odvislými od vymáhané povinnosti):

 • vyklizením,
 • odebráním věci,
 • rozdělením společné věci,
 • provedením prací a výkonů.

2. Výkon rozhodnutí a exekuce

Výkonem rozhodnutí rozumíme vymáhání nesplněné povinnosti existující na základě existence vykonatelného rozhodnutí soudu (viz. část 1.). Samotný výkon rozhodnutí je prováděn příslušným soudem 1. stupně. Nutno podotknout, že oproti vymáhání nesplněné povinnosti soudním exekutorem, má výkon rozhodnutí nezanedbatelné mínusy:

 • oprávněný je povinen uhradit soudní poplatek, zatímco v náklady exekuce jsou vymáhány spolu s nesplněnou povinností vyplývající z exekučního titulu na povinném,
 • oprávněný nemusí pro nařízení exekuce disponovat znalostmi o dlužníkově majetku (byť je tato znalost výhodou vedoucí ke zrychlení samotné exekuce) a nemusí sám v samotném návrhu na nařízení exekuce určit, jakým způsobem bude exekuce provedena, neboť kroky vedoucí ke zjištění majetku provádí sám soudní exekutor, který na základě zjištěných skutečností vybírá nejvhodnější způsob exekuce.

3. Další činnost soudního exekutora

Mimo exekuční činnosti samotné (viz. výše) soudní exekutor vykonává i tzv. další činnost soudního exekutora. Mezi takto pojmenovanou skupinu činností zákon zařazuje:

 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností,
 • sepisování listin (smlouvy, vyjádření, právní rozbory atd. související s exekučním řízením),
 • sepisování exekutorských zápisů (viz. Exekutorské zápisy)

Dále může soudní exekutor poskytovat služby:

 • exekutorská úschova v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením
 • provádění dobrovolných dražeb v režimu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách