Pro účastníky řízení

Oprávnění

Pokud disponujete jednou či více pohledávkami po splatnosti, jeden z nejefektivnějších způsobů dosažení Vašeho nároku je exekuce. Pro to, aby byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce k vymožení Vaší pohledávky, je třeba podat k soudnímu exekutorovi exekuční návrh (pokud si se sepsáním exekučního návrhu nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat. K exekučnímu návrhu je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii podkladového rozhodnutí, tzv. exekučního titulu.

Exekučním titulem, na základě kterého soud pověří soudního exekutora vedením exekuce, může být:

  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy
  • soudní smír, usnesení o dědictví.
  • mezinárodní rozhodnutí vykonatelná v České republice (evropský platební rozkaz, evropský exekuční titul,…)

V rámci vedení exekuce má soudní exekutor postavení veřejného činitele, což mu zajišťuje pravomoc získávat informace o veškerém legálně vlastněném majetku dlužníka a následně jej ve prospěch věřitele postihovat, případně zpeněžit. Tyto skutečnosti tak činí vedení exekuce soudním exekutorem efektivnějším postupem k vydobytí pohledávky než je činnost inkasních agentur či výkon rozhodnutí prováděný soudem.

Nezpochybnitelnou výhodou pro zvolení exekuce jako způsobu, kterým se lze domoci své pohledávky, je skutečnost, že s podáním exekučního návrhu není spojen žádný soudní poplatek. Další výhodou je povinnost dlužníka uhradit soudnímu exekutorovi odměnu a hotové výdaje spojené s vedením exekuce.

Povinní

Pokud jste se dostali do situace, kdy byl ve věci Vašeho dluhu vedením exekuce pověřen soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, doporučujeme Vám pro klidný a věcný průběh exekuce řídit se následujícími pravidly:

Veškeré platby určené na úhradu exekuce zasílejte na účet soudního exekutora, dle roku zahájení exekuce (konec spisové značky za lomítkem - 003 EX 99999/99), viz tabulka níže. Jako variabilní číslo použijte spisovou značku Vaší exekuce (v případě spisové značky 003 EX 123/06 je var. symbol: 12306). V případě neuvedení variabilního symbolu se vystavujete tomu, že soudní exekutor nebude schopen Vaši platbu náležitě přiřadit a bude činit další kroky k vymožení dlužné částky.

Zahájení exekuce Spisová značka končí Název banky účet číslo
do konce roku 2012 01,02,03,04,05,06,
07,08,09,10,11,12
Sberbank a.s. 4200222802/6800
od roku 2013 13,14,15 Sberbank a.s. 4200389303/6800

!!! Upozornění na změnu čísla účtu pro příjem plateb !!!

S okamžitou účinností dochází ke změně čísel účtů

Platby, které původně směřovaly na účty číslo 4200222802/6800 a 4200389303/6800 posílejte nově na účet číslo
134981369/0800

Platby, které původně směřovaly na účet číslo 4200222730/6800 posílejte nové na účet číslo
142793309/0800

Telefonicky lze Exekutorský úřad kontaktovat v úředních hodinách na telefonních číslech uvedených v sekci kontakty. Při zahájení telefonického rozhovoru se zaměstnancem soudního exekutora je třeba se srozumitelně představit (jménem a příjmením) a sdělit spisovou značku věci, kterou chcete telefonicky řešit (spisová značka má formát 003 EX ****/**), případně Vaše rodné číslo. Pokud zaměstnanci soudního exekutora nesdělíte jeden z výše uvedených identifikátorů exekuce, telefonický hovor bude zbytečně prodloužen o dobu dohledávání Vaší věci. Během telefonického rozhovoru se zaměstnancem soudního exekutora je možné řešit pouze skutečnosti týkající se uhrazení exekučně vymáhané částky či skutečnosti související s exekučním řízením.

Pokud chcete Vaši exekuci řešit osobně, je vhodné se předem emailem, telefonicky či písemně objednat. Osobní návštěvy jsou vyřizovány v úředních hodinách exekutorského úřadu. Vaší exekuci s Vámi bude řešit zaměstnanec soudního exekutora k tomuto soudním exekutorem pověřený, proto se nedožadujte osobního setkání se soudním exekutorem, neboť tento konkrétní exekuce s povinnými neřeší.

V případě, že jste toho názoru, že exekuce na Váš majetek je vedena neoprávněně, zákon Vám umožňuje podat návrh na zastavení exekuce. Tento návrh musí být adresován soudnímu exekutorovi a musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán včasně (toto neplatí v případě, že byl návrh na nařízení exekuce podán v třicetidenní lhůtě k dobrovolnému plnění), dále musí obsahovat všechny skutečnosti potřebné pro posouzení jeho oprávněnosti. Tvrzení obsažená v návrhu na zastavení exekuce musí být prokázána (nejlépe příslušnou listinou), jinak bude návrh na zastavení exekuce odmítnut.

Exekuce může být odložena na návrh povinného pouze pokud se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem provedení exekuce vážně poškozen. Veškerá tvrzení obsažená v návrhu na odklad exekuce musí být dostatečně konkrétní a doložena důkazy, aby bylo možné o návrhu rozhodnout. V opačném případě bude návrh soudním exekutorem odmítnut. Návrh na odklad exekuce může být dále podán z důvodu, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena. V tomto případě platí to samé, co bylo napsáno výše – musí jít o reálné očekávání, nikoliv planou, ničím nepodloženou naději na zastavení, a tvrzení musí být řádně doložena.

Nahlížení do exekutorských spisů

Nahlížet do exekutorského spisu mohou účastníci řízení, jejich právní zástupci a další osoby o orgány uvedené v ust. § 95 exekučního řádu, a dále každý, kdo soudnímu exekutorovi prokáže právní zájem či vážné důvody (posouzení právního zájmu či vážných důvodů náleží soudnímu exekutorovi a není tak automatické).

Nahlédnout do exekutorského spisu lze pouze po předcházejícím objednání a v úředních hodinách. Samotnému nahlížení předchází prokázání totožnosti.

Žádostem o nahlédnutí do exekutorského spisu bez předchozího objednání nebude vyhověno.