Pro oprávněné

Pokud disponujete jednou či více pohledávkami po splatnosti, jeden z nejefektivnějších způsobů dosažení Vašeho nároku je exekuce. Pro to, aby byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce k vymožení Vaší pohledávky, je třeba podat k soudnímu exekutorovi exekuční návrh (pokud si se sepsáním exekučního návrhu nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat. K exekučnímu návrhu je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii podkladového rozhodnutí, tzv. exekučního titulu.

Exekučním titulem, na základě kterého soud pověří soudního exekutora vedením exekuce, může být:

  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy
  • soudní smír, usnesení o dědictví.
  • mezinárodní rozhodnutí vykonatelná v České republice (evropský platební rozkaz, evropský exekuční titul,…)

V rámci vedení exekuce má soudní exekutor postavení veřejného činitele, což mu zajišťuje pravomoc získávat informace o veškerém legálně vlastněném majetku dlužníka a následně jej ve prospěch věřitele postihovat, případně zpeněžit. Tyto skutečnosti tak činí vedení exekuce soudním exekutorem efektivnějším postupem k vydobytí pohledávky než je činnost inkasních agentur či výkon rozhodnutí prováděný soudem.

Nezpochybnitelnou výhodou pro zvolení exekuce jako způsobu, kterým se lze domoci své pohledávky, je skutečnost, že s podáním exekučního návrhu není spojen žádný soudní poplatek. Další výhodou je povinnost dlužníka uhradit soudnímu exekutorovi odměnu a hotové výdaje spojené s vedením exekuce.