soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou

INFORMACE O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „ Nařízení GDPR“).

Správcem osobních údajů je Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, IČ:66241146, se sídlem Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen „Správce“).

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (umožňující přímo či nepřímo zjistit identitu této fyzické osoby).

Účel zpracování osobních údajů subjektu údajů Správcem je následující:

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (na základě zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění novel a zákona č. 99/1693 Sb., občanský soudní řád, ve znění novel).
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo je zpracování osobních údajů nezbytnou součástí opatření prováděných před uzavřením smlouvy, na žádost subjektu údajů, za účelem realizace takto uzavřené smlouvy
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce za účelem provedení nuceného výkonu exekučního titulu
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany za účelem, který bude Správcem jako oprávněný zájem stanoven.

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány v rozsahu stanoveném zákonem a platnými právními předpisy, případně v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, v souvislosti s plněním smlouvy či v rozsahu nutném k plnění zákonných povinností Správce.

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu uloženou Správci zákonem nebo obecnými právními předpisy nebo po dobu plnění smluvních povinností, případně po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

Kategoriemi osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:

 • jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození
 • adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ

a dále údaje umožňující kontakt se subjektem údajů:

 • kontaktní adresa, číslo telefonu, příp. číslo faxu, e-mailová adresa

a dále údaje popisné:

 • např. bankovní spojení, údaje o majetku, o dalších exekučních řízeních apod.

Předmětem zpracování mohou být i zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu), toto zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování (z důvodu nepotřebnosti těchto údajů, odpadnutí právní povinnosti, protiprávnosti zpracovávání, oprávněně vznesené námitky, případně nutnosti smazat osobní údaje na základě jiného právního předpisu). Požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů je možné v těch případech, kde neexistuje žádný právní důvod, jejich dalšího zpracovávání. Nejedná se však o absolutní právo na výmaz, například v případech, kde existuje zákonná povinnost případně jiný platný důvod k jejich uchování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování (automatizované rozhodování není Správcem prováděno), má rovněž právo na přenositelnost údajů k jinému Správci.

Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence je gdpr@exekuce.com

Subjekt údajů má i právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00), pokud má za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Dalšími možnými příjemci osobních údajů jsou:

 • soudní znalci
 • provozovatelé dražebních portálů
 • poskytovatel SW pro správu spisové agendy
 • správce IT, poskytovatelé prostoru pro webové stránky
 • zpracovatel mzdové agendy a účetnictví

Politika souborů cookie zde